Veščine vodenja

Kako vam pomagamo doseči vaše cilje in preseči vaše ovire?

Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja

 • Vodja – pričakovanja in kompetence
 • Kako izgrajevati podobo in kredibilnost vodje
 • Odgovornosti vodje
 • Ključne naloge in aktivnosti vodje
 • Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri vodenju

Situacijsko vodenje

 • Stili vodenja
 • Različnost sodelavcev zahteva spremembe v vodenju
 • Situacijsko vodenje
 • Vpliv, moč in izgradnja kredibilnosti
 • Samostojnost in zavzetost sodelavcev

Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja

 • Vodja – pričakovanja in kompetence
 • Kako izgrajevati podobo in kredibilnost vodje
 • Odgovornosti vodje
 • Ključne naloge in aktivnosti vodje
 • Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri vodenju

Pomen in vloga vodij pri interni komunikaciji

 • Vloga in pomen učinkovitega internega komuniciranja za doseganje ciljev
 • Prenos informacij med oddelki, navzgor in navzdol
 • Kaj zaposleni morajo vedeti in kaj jim to pomeni
 • Konsistentnost komunikacij in njihova ustreznost, ujemanje z zahtevami časa
 • Orodja in kanali interne komunikacije
 • Osebna komunikacija je nenadomestljiva

Komunikacija z uporabniki in sodelavci

 • Vodje prvi med enakimi (komunikacijski kanal)
 • Pomen besednega in nebesednega komuniciranja
 • Najpogostejše napake v komunikaciji
 • Posredovanje povratne komunikacije
 • Asertivna komunikacija s sodelavci
 • Aktivno in reflektivno poslušanje
 • Empatija, simpatija in sočutje
 • Komuniciranje s komunikacijsko zahtevnimi osebami, »težavnimi« sodelavci
 • Tehnike NLP in Miltonov model jezika

Motivacija

 • Motivacija v delovni situaciji
 • Prepoznavanje motivov in viri motivacije
 • Kako motivirati posamezne ciljne skupine zaposlenih
 • Moč pohval in nagrad
 • Intrinzična motivacija

Upravljanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavcev

 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Določanje standardov kakovosti dela – kompetence
 • Zakaj ne smemo prezreti napak/slabih odnosov
 • Napake ocenjevanja
 • Ugotavljanje potreb razvoja in postavljanje razvojnih ciljev
 • Uporaba povratne informacije pri izboljševanju delovne uspešnosti

Vodenje pripadnikov različnih generacij

 • Nove generacije, novi ukrepi
 • Modeli, psihološke pogodbe, karierna sidra
 • X, Y… kdo so ti ljudje….
 • Specifika generacij v Sloveniji
 • Kako ravnati, motivirati, voditi pripadnike različnih organizacij

Vodja kot mentor

 • Upravljanje z znanjem in razvoj sodelavcev
 • Pomen, vloga in identiteta mentorja
 • Principi učenja odraslih
 • GROW model
 • Metode in tehnike razvoja posameznika

Reševanje konfliktov

 • Razlika med različnim mnenjem, nestrinjanjem in sporom od konfliktom
 • Zaznavanje potencialno konfliktne situacije
 • Sprožilci konfliktne situacije (3K) – verbalni, vizualni, vokalni
 • Proces sočutnega reševanja konflikta
 • Spopadanje z frustracijo (rekalibracija jeze)
 • Strategije upravljanja z konfliktom
 • Iskanje optimalne rešitve konflikta
 • Eskalacija konflikta in konflikt med delovnimi timi
 • Simulacije konfliktnih situacij in optimiziranje sočutnih odzivov (interaktivna vaja)

Učinkovita izraba časa, delegiranje

 • Tatovi časa
 • Upravljanje s časom, načrtovanje
 • Stopnje delegiranja
 • Ovire pri delegiranju in napotki za njihovo preseganje
 • Dnevnik delegiranja
 • Jasna in natančna razlaga naloge
 • Vloga nadzora, upravljanje ravnanja z nagradami, pohvalami

Redni letni razgovor (RLR)

 • Vpetost RLR v strategijo človeških virov
 • Vloga vodstva, kadrovske službe, vodij pri izvajanju
 • RLR: kaj, čemu, kako
 • Izvedba v organizaciji
 • Vsebine, možna vprašanja, ovire
 • Vrednotenje izvajanja
 • Orodja za izvedbo
 • Veščine, potrebne za izvajanje RLR

Nadgradnja letnega razgovora – uvedba pogovora o delovni uspešnosti (PDU)

 • Kakšna je razlika med RLR in PDU
 • Kaj je PDU
 • Prepoznavanje preteklega vedenja
 • Izvedba v organizaciji
 • Vsebine, možna vprašanja, ovire
 • Vrednotenje izvajanja
 • Orodja za izvedbo (feed forward, 7 ključnih vprašanj, sprotno preverjanje nivoja zadovoljstva sodelavca, določanje ciljev)
Shopping Cart
Scroll to Top